有关丹麦华人企业和个人如何应对COVID-19局势的相关建议

2020-04-23 03:54:10 来源:陈思思


丹麦陈思思开直播采访丹麦华人法学家杨琳


Forslag til hvordan erhvervsdrivende og private med kinesisk baggrund kan forholde sig til COVID-19 situationen.

COVID-19 i Danmark har medført at den danske regering har lukket samfundet. Som virksomheder og borgere i Danmark, stå vi over for store udfordringer i denne tid. Det gælder blandt andet lukning af butikker, problemer med visum, osv. Hvordan kan vi komme igennem den kommende tid med den mindst mulige skade? Jeg vil forsøge at besvare spørgsmål om hvordan virksomheder kan reagere og komme igennem situationen med så små tab som muligt.
Hovedsageligt kan virksomhederne detaljeret gennemgå deres økonomi og for eksempel udskyde deres regninger, se på deres forsikringer eller søge støtte fra staten. Indtil videre har vi ikke oplevet tilfælde hvor erhvervsdrivende med kinesisk baggrund skal tage stilling til at deres medarbejdere er blevet smittet eller hvordan de kommer tilbage efter sygdom eller karantæne.
Derfor ser jeg udelukkende på hvordan virksomheder skal håndtere deres situation under lukning og hvad de kan gøre for at forbedre deres økonomi ifølge statens tiltag og hjælpepakker. Jeg går ikke i detaljer med betingelserne, men kun de overordnede retningslinjer for hjælpepakkerne, som virksomhederne kan forsøge at benytte.
Der har været en del spørgsmål vedrørende visum som jeg også har undersøgt.
Som virksomhed
Kan konkurrerende virksomheder samarbejde?
En del virksomheder har overvejet at samarbejde med konkurrenterne for at komme igennem denne svære tid, men dette vil stadig som hovedregel være ulovligt ifølge konkurrenceloven. Vi må håbe at myndighederne med tiden vil åbne op for sådanne samarbejder.
I et sådant tilfælde er der dog mulighed for at fusionere med konkurrenten, forudsat at dette godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Kan jeg få dækket mine udgifter?
I kan også søge om kompensation for faste udgifter til husleje, renter eller kontraktbundne udgifter. Hvis din virksomhed er tvunget til at lukke helt ned, vil du kunne få kompensation for 100% af udgifterne. Hvis virksomheden blot har oplevet et fald i omsætningen, vil du kunne få en andel af dine faste udgifter betalt ud fra det procentvise fald i omsætningen. De faste udgifter skal dog overskride 25.000 kr. før der kan ydes støtte.
Kan jeg få lønkompensation til mine medarbejdere?
Hvis du bliver tvunget til at sende nogle af dine medarbejdere hjem, vil du muligvis kunne opnå delvis kompensation fra staten. Dette kræver at virksomheden står over for at skulle afskedige minimum 30% af medarbejderne eller mere end 50 medarbejdere.
Kan jeg få lån til at komme igennem krisen?
Der er blevet spurgt om muligheden for statsgaranterede lån. Der eksisterer ordninger for både små og store virksomheder. Mindre virksomheder kan søge om statsgaranterede lån fra Vækstfonden, forudsat at de har oplevet en nedgang i omsætning på mindst 30 %.
Ordningen for store virksomheder er ikke så relevant for erhvervsdrivende med kinesisk baggrund, da denne ordning kun finder anvendelse for virksomheder med over 250 medarbejdere og /eller omsætning på mere end 372 mio. kr.
Hvad hvis jeg ikke kan betale husleje?
For lejeaftaler, er der mulighed for at lejer kan påberåbe en vis grad af Force Majeure hvis lejen ikke kan betales. Retspraksis på området er dog meget usikker. Jeg anbefaler i stedet at man indgår en aftale med udlejer om lejehenstand eller lejefrihed i en periode. Man kan også bede om at få frigivet depositum mod at stille en tredjemandsgaranti.
Kan jeg få erstatning for tab forårsaget af virussen?
Hvis epidemikommissionen iværksætter foranstaltninger, som forårsager et tab for din virksomhed, vil du kunne få erstatning efter epidemiloven. Dette kræver dog at dine interne retningslinjer følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Hvis én af dine medarbejdere er blevet smittet på arbejdet, vil dette kunne anerkendes som en arbejdsskade, der derfor kan dækkes af arbejdsskadeforsikringen.
Hvad hvis mit enterpriseprojekt bliver forsinket?
Hvis et enterpriseprojekt ikke kan færdiggøres til tiden på grund af virussen, vil forsinkelsen muligvis kunne påberåbes som Force Majeure. Dette kræver dog en konkret vurdering af den enkelte sag hvor der skal tages hensyn til om forsinkelsen kan undgås eller begrænses ved rimelige dispositioner.
Hvis forsinkelsen for eksempel skyldes, at der ikke kan ske leverancer af varer fra Kina, og disse ikke med rimelighed kan bestilles andre steder, vil dette tale for at der er tale om Force Majeure og at du derfor kan få udskudt fristen for projektet.
Kan jeg kræve at mine medarbejdere holder ferie i perioden?
Ferie skal som udgangspunkt varsles med en måneds varsel, men I kan frivilligt aftale at medarbejderne holder ferie uden varsel. Opsparet afspadsering og optjente feriefridage, kan du dog kræve at medarbejderne skal afvikle uden varsel.
Hvis medarbejderen selv vil rejse til Kina, kan du godt kræve at de holder deres ferie. Hvis de ikke vil afholde deres ferie, skal de blive i Danmark og stå til rådighed til dig som arbejdsgiver.
Der skal udbetales løn under ferien, med mindre at medarbejderen kan få feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver. Man kan ikke undlade at udbetale løn til en hjemsendt medarbejder, med den begrundelse at virksomheden er lukket under krisen. Så tal med jeres medarbejdere om hvor vidt de kan afholde deres ferie i perioden.
Der skal altså betales til hjemsendte medarbejdere uanset hvad. Det eneste spørgsmål er hvor vidt du kan kræve at de bruger deres feriedage i denne periode.
Hvad hvis jeg ikke kan betale min skat eller moms?
Som kinesisk virksomhed i Danmark, har du mulighed for at få rykket fristerne for betaling af både A-skat, AM-bidrag og moms. Du kan se de nyeste frister og ændringer på skat.dk/corona.
Hvad hvis jeg bliver nødt til at aflyse et arrangement?
Kompensationsordningen for underholdningsbranchen er ikke så relevant for vores kinesiske miljø, da der ikke afholdes mange arrangementer med over 500 deltagere. Hvis der skulle være et sådant arrangement, er der dog mulighed for at søge kompensation for tabet ved aflysningen.

Som privat
Som privatperson, bør man følge statens anvisninger om social isolering og personlig hygiejne. Der er opstået en del spørgsmål om opholdstilladelser og visum, som er relevante for en del danskboende kinesere. Jeg ser på følgende:
Hvad sker der med opholdstilladelser under COVID-19?
Du kan ikke få optaget biometri under COVID-19. Derfor er fristen for optagelse af biometri blevet forlænget fra 14 dage til 2 måneder.
Man kan altid ansøge digitalt eller ved at scanne ansøgningsskemaet. Ansøgning kan ikke ske personligt under COVID-19. Hvis du befinder dig i Kina, er det stadig muligt at ansøge via den danske ambassade.
Danskprøven og indvandringsprøven er lukket under perioden. Såfremt der er krav om du skal tage denne prøve, skal du tage den når den åbner igen, også selvom fristen i princippet er overskredet.
Du skal ikke være bekymret for at dagpenge vil påvirke dine ansøgninger om familiesammenføring eller permanent ophold, da dagpenge opfylder kravet om at være selvforsørgende. Hvis du er hjemsendt med lønkompensation, vil dette også opfylde selvforsørgelseskravet. Det samme gælder hvis du har en opholdstilladelse som er betinget af at du er selvforsørgende.
Må jeg rejse til Kina og lovligt vende tilbage til Danmark?
Du kan få ikke tilbagerejsetilladelse fra Udlændingestyrelsen når de er lukket under krisen. I stedet skal du søge om tilbagerejsetilladelse via ambassaden i Kina.
Hvad hvis jeg har fået en udrejsefrist, men ikke kan forlade Danmark?
Udlændingestyrelsen har udsat udrejsefristerne i forbindelse med afvisning af opholdstilladelse eller inddragelse af opholdstilladelse. Udrejsefristen vil indtil videre blive fastsat til 2 måneder fra den dag, hvor afgørelsen er truffet.
Hvis du bliver forhindret i at udrejse rettidigt på grund af COVID-19, kan du får din udrejsefrist udsat med to måneder. Husk at gemme al dokumentation fra udlændingestyrelsen når du rejser.
Hvad skal min virksomhed gøre når regeringen går i gang med at åbne samfundet?
Det bedste er tæt at følge regeringens anvisninger for hvornår der skal åbnes, og hvilke begrænsninger der skal ske i forbindelse med åbningen.
Som erhvervsdrivende, kan du følge sundhedsmyndighedernes rådgivning. Instruer dit personale i at vaske hænder tit, undgå håndtryk, være opmærksom på rengøring og holde afstand fra hinanden.
Hvordan er visumsituationen under COVID-19?
Hvis du har brug for visum for at rejse ind i Danmark, vil dette blive afvist indtil 10. maj 2020. Du bør derfor vente med at søge visum til grænserne åbnes.
Hvis du allerede har fået visum, men ikke har mulighed for at rejse til Danmark på grund af virussen, skal du søge om et nyt visum senere. Du kan ikke få forlænget datoen for det nuværende visum.
Vil det påvirke efterfølgende ansøgninger, hvis jeg ikke kan rejse ud når mit visum udløber?
Hvis du har et visum som er ved at udløbe, er der ikke mulighed for at få det forlænget hos Udlændingestyrelsen, da du ikke kan indlevere dit pas i Borgerservice. Du er derfor nødt til at udrejse når dit visum udløber. Hvis du ikke har mulighed for at udrejse på udløbsdatoen, skal du i stedet udrejse snarest muligt herefter.
Hvis du overskrider udrejsedatoen på grund af COVID-19, vil dette ikke få konsekvenser for en senere visumansøgning. Du kan kontakte politiet i lufthavnen og få udleveret et brev hvor der står at udrejsefristen er udsat med 60 dage.
Det bemærkes at alle disse tiltag er er midlertidige ændringer i lov eller praksis. Efter krisen er overstået, vil samfundet vende tilbage til de eksisterende regler.
Der tages forbehold for fejl og mangler i teksten, og det bemærkes at teksten ikke er en udtømmende beskrivelse af alle detaljer vedrørende hjælpepakken.
Samlet set, kan virksomheder tale med deres revisorer om virksomhedens økonomi, samarbejde med deres medarbejdere og udnytte statens tiltag bedst muligt. Privatpersoner behøver ikke bekymre sig om deres visum eller opholdstilladelse, men bør følge situationens udvikling og foretage de nødvendige foranstaltninger. Så skal vi nok alle komme igennem denne svære tid.

Dette dokument er udarbejdet af jurist Malene Pedersen.


有关丹麦华人企业和个人如何应对COVID-19局势的相关建议


因为COVID-19局势导致丹麦政府已经封闭这个社会。作为在丹麦的华人企业和公民,我们在这个时代面临着重大挑战。尤其对于即将面临关闭的公司、个人签证问题等,我们如何以最小的损失度过未来的时光?我将尝试回答有关华人企业和公民如何以尽可能少的损失应对和克服困境的问题。
从公司的角度看,最主要的是,公司可以详细审查其财务状况并根据实际情况作出调整,例如推迟支付帐单,查看公司保险购买情况或申请国家补助等方式缓解公司压力。到目前为止,我们还没有看到中国企业必须决定其雇员是否被感染、生病或隔离后如何回来的任何案例。

因此,我仅仅关注公司在关闭期间应如何处理,以及根据政府指出的措施和援助方案如何改善财务状况。之后我也会谈到一些签证的问题。


一、作为公司:
1. 如果我无法支付税款或增值税怎么办?
作为在丹麦的公司,您有机会延迟规定需缴纳A税、AM缴款和增值税的截止日期。您可以在skat.dk/corona中查看最新的更改和截止日期。

2.  我可以为我的开支申请补助吗?
您可以申请租金、利息或合同费用等固定费用的补偿。如果您的企业被迫彻底关闭,您将能够获得100%费用的补偿。如果公司刚刚出现收入下降的情况,您将可以根据收入下降的百分比获得固定费用的一部分。但是,在提供援助之前,固定费用必须超过25,000丹麦克朗。

3. 我可以为我的雇员申请薪水补偿吗?
如果您被迫裁员,且你的公司需要解雇至少30%的雇员或50多名雇员的情况下,则您可能可以获得部分补偿。
4. 我可以贷款解决危机吗?
可以申请政府担保的贷款。小型和大型公司都有计划。规模较小的公司可以在收入下降至少30%的情况下向增长基金申请政府担保的贷款。大型企业计划与中国公司的关系不大,因为该计划仅适用于员工人数超过250人和/或营业额超过3.72亿美元的公司。

5. 如果我不能付房租怎么办?

对于租赁协议,如果无法支付租金或者无法使用租赁场地,是否是因为COVID-19不可抗力原因所导致的,需要具体问题具体分析,这方面的判例法非常不确定。我建议您与房东就一段时间的租金延迟支付或租赁期限达成一定协议协商解决。您也可以要求提供第三方担保的情况下释放押金,从而缓解资金压力。


6. 我可以得到由病毒造成的损失的赔偿吗?
如果流行病委员会采取措施使您的业务蒙受损失,您将能够根据《流行病法》获得赔偿。但是,这要求您的内部准则遵循国家卫生委员会的建议。
如果您的一名员工在工作中被感染,则可以确认为职业伤害,如果公司有购买执业伤害保险,则可以因此获得赔偿。

7. 如果我的项目(例如装修)被延迟怎么办?
如果项目由于病毒而无法按时完成,则延迟的原因可能会涉及不可抗力。但是,这需要对个案进行具体评估,必须考虑到是否可以通过合理的安排避免或限制延迟。

例如,如果延迟是由于无法从中国交付货物并且无法在其他地方合理订购而造成的,则这是因为不可抗力,您可以推迟项目的截止日期。


9.如果我必须取消娱乐活动(例如演唱会,文化活动)我是否可以获得赔偿?

娱乐业补偿计划与我们的华人社区关系不大,因为华人社区举行活动的人数一般不会超过500人,即参加活动的人数超过500人且活动被迫取消,则有可能就取消时的损失寻求赔偿。


我可以要求我的员工在此期间休假吗?
通常,员工休假必须提前一个月通知公司,但您可以自愿同意员工不需要提前一个月通知而请假。节省了通知的时间并获得了休假时间,即您可以要求员工离开而无需通知。
如果员工想独自前往中国,则可以要求他们使用假期。如果他们不想休假,则必须留在丹麦,并可以作为雇员为您服务。
除非员工可以从其他雇主那里获得假期工资,否则必须在假期期间支付工资。不能以在危机期间公司关闭为理由拒绝向被遣返的雇员支付工资。然后与您的员工协商他们在此期间可以休假多长时间。
因此,无论如何,员工在休假期间必须获得工资。唯一的问题是您可以要求他们在此期间度过多长时间。

9. 竞争公司可以合作吗?
一些公司已考虑与竞争对手合作渡过这一艰难时期,但是根据《竞争法》,这通常方式仍然是不可以的。我们希望,随着时间的推移,当局将放宽这种合作。但是在这种情况下,只要获得竞争对手的同意和消费者管理局的批准,就可以与竞争对手合并。

面对疫情,如何对我的客户及供应商?
无法履行合同,可能会导致终端消费者毁约并要求赔偿。
建议与对方再次讨论可行的安排,和相关人士保持密切联系。
考虑在合同双方同意的前提下修改供应合同。
告知对方你的的预期,在对方回避供应义务等必要的情况下,向其明示法律的救济途径;
考虑远程沟通方案及避免派遣员工出访受影响区域。

二、作为个人
作为个人,应遵循国家关于社会隔离和个人卫生的指示。关于居住许可证和签证,已经有朋友提出了一些问题,这些问题与一些在丹麦居住的华人有关。请看以下内容:
1. COVID-19疫情下的居留许可会如何处理?
您无法在COVID-19疫情期间获得生物特征识别。因此,取生物识别的期限已从14天延长至2个月。
您可以通过扫描文件,使用电子申请表进行申请。如果您在中国,由于COVID-19原因无法亲自申请,仍然可以通过向在中国的丹麦大使馆申请。
在此期间丹麦语言考试和移民考试都关闭。如果有要求您参加此测试,则即使原则上已超过了最后期限,也必须在重新打开时进行测试。

不用担心领取失业救济金会影响您的家庭团聚或永久居留申请,因为失业救济金可以满足自给自足的要求。如果您被带薪水回家,这也同样满足自给自足的要求。如果您的居住许以自给自足为条件,则同样适用。即在没有工作的情况下领取失业救济金不影响申请永久居留。


2. 我可以在前往中国后合法返回丹麦吗?

在疫情国家关闭期间,您将无法从移民局获得回程许可证。但是,你可以通过向中国大使馆申请旅行证后返回。


3. 如果我被允许请假但不能离开丹麦怎么办?
丹麦移民局已推迟了与拒绝居留许可或撤回居留许可有关的出发期限。到目前为止,出发日期将定为从决定之日起两个月。

如果由于COVID-19而无法及时离开,则可以将出发时间推迟两个月。请记住,旅行时请保留移民服务处的所有文件。


4. 政府开始开放社区时,我该怎么办?
最好遵循政府的指示,确定何时开放以及开放时有哪些限制。

作为公司,您可以听从卫生当局的建议。指导您的员工经常洗手,避免握手,注意清洁并远离彼此。


5. COVID-19下的签证情况如何?
如果您需要签证才能进入丹麦,这将被拒绝直到2020年5月10日。因此,您应该等待申请签证,直到边界开放为止。

如果您已经获得签证但由于病毒而无法前往丹麦,则必须稍后再申请新签证。您不能延长当前签证的日期。


6. 如果签证到期后我不能离开,会影响以后的申请吗?
如果您的签证即将过期,则无法在移民局延期,因为您无法在公民服务局提交护照。因此,签证到期后,您需要离开。如果您没有在到期日离开的选择,则此后应尽快离开。
如果您因COVID-19而超过了出发日期,则对以后的签证申请没有任何影响。您可以在机场与警察联系,并收到一封说明出发时间推迟60天的信。
应该注意的是,所有这些措施都是法律或实践的临时更改。危机结束后,社区将恢复到现有规则。
综上所述,公司可以与财务人员讨论公司的财务状况、购买保险情况与员工合作并充分利用政府的政策度过难关。个人不必担心签证或居留证问题,而应根据实际情况的发展并采取必要的措施。这样,我们所有人都可以度过这个艰难的时期。

附:Covid-19-旅游客户信息

2020年4月21日更新

政府为旅游业采取了一项旅行计划,由于危机,该计划受到了非常非常大的压力。

该帮助包可确保所有旅行包的客户都能从旅行担保基金获得2020年3月13日至2020年4月13日之间旅行的退款,由于外交部在其旅行指南中建议如无必要不要前往有关目的地,因此无法完成退款,需承担 Covid-19导致的后果。
旅行提供者向基金发送有关必须已退款的客户的信息。他们必须在2020年4月30日之前将申请款项寄给该基金。
礼券/收据
如果
您购买了旅行团(例如乘飞机或酒店或乘公共汽车和酒店的航班),
与已加入丹麦旅行担保计划(旅行担保基金)的旅行提供商合作,
应该在2020年4月13日之后和2020年12月31日之前开始,
由于日冕病毒而被取消(由您本人或旅行社提供),
并且,如果您选择从旅行提供商处接收礼品卡/凭证而不是退还一定金额,则当旅行提供商破产时,该凭证/凭证将包含在旅行担保基金的保险范围内。

在适用的情况下,无论礼品卡/凭单的金额如何,基金会所支付的费用都不会超过您为旅行提供者支付的费用。因此,您应该能够证明您已为取消的行程付款(通常会在您的网上银行中注明)。

保留已取消旅行的所有文档(包括取消电子邮件),这一点非常重要,当然,您还必须保存礼券/凭单。

最终付款(两种情况)

2020年5月10日之前出发
不幸的是,旅行担保基金无法回答客户是否必须为2020年5月10日之前开始的旅行付费。它不受《旅行担保基金法》的约束,也不受现行的COVID-19修正案的约束。适用于本应始于2020年4月13日的旅程。

客户与旅行社之间的关系必须根据所签订的协议进行判断。在已知因外交部建议所有不必要的出行而无法进行旅程的情况下,如果客户有义务付款,虽然这听起来并不合理,但不幸的是,这并非受《旅行保证基金法》约束,因此无法回答。

2020年5月10日之后出发

答案假设您已从加入丹麦旅行担保计划(旅行担保基金)的旅行提供者处购买了旅行团(例如乘飞机和酒店的航班或乘公共汽车和酒店的航班):
如果作为客户您没有支付最后付款,则您将违背与旅行社的协议,然后旅行社可能会保留全部或部分定金。
您可能会与旅行提供商达成协议,可以等待付款完成,直到可以更好地了解行程是否可以完成或旅行时间可以移至今年晚些时候为止。
如果您选择结束旅行,则如果旅行提供商破产,则预付的金额将由旅行担保基金的保险承担。但是,这并不适用。支付的保险金额-如果是这样,则必须返回保险公司。

2020年4月14日之后旅行担保基金的旅行覆盖范围

基金部门尚未得知是否将一揽子援助计划从2020年4月14日延长至2020年5月10日,届时外交部将继续就所有不必要的旅行提出建议。因此,对任何事情一无所知。扩展到将来旅行。

我可以提供以下有关常规报道的内容:
如果您是从加入丹麦旅行担保计划(旅行担保基金)的旅行提供者那里购买的旅行团,那么如果旅行提供者破产了,则该基金将承保您的旅行。您可以在此处了解有关该基金的覆盖范围:rejsegarantifonden.dk/din-daekning

旅行中断

该援助计划不包括由于外交部邀请所有丹麦人回家而不得不取消的旅行。原则上,如果旅行提供者破产不是因为旅行提供者的财务困难而不得不取消旅行,则旅行担保基金不承保此类索赔。

长期语言旅行

旅行保证基金不考虑长期的语言旅行/交流停留等。(超过3个月),例如机票,住宿和学校教育等。无论住宿地点是否在不同的地方,这都适用(例如,如果在该国首都或类似地方有一个“住宿营地”有住宿地)。在这种解释中,基金强调要使该住所在另一个国家获得更多永久居留权,以便在该国接受更长的语言课程/学校/志愿服务,在这种情况下,该住宿不构成“旅行津贴”,打包旅行的元素。


我对本文中的错误和遗漏保留意见,请注意,本文并未对有关帮助包的所有详细信息的详尽描述, 请查询细节,谢谢。


Kontakt mig hvis du har brug for yderligere information.
21-04 -2020 (Jurist)楊琳